Gdzie się zatrzymać?

Warunki rezerwacji

Ogólne warunki rezerwacji

używania platformy zautomatyzowanej rezerwacji

Rezerwacje i usługi na stronie internetowej http://lviv.travel 

 

Te przepisy mają na celu uregulowania procedury prawnej stosowanej do osób (klientów) przez system zautomatyzowanej platformy rezerwacji, usług zarezerwowania Spółki Obywatelskiej "Stowarzyszenie Lwowski Turystyczny Sojusz" (operator) i obiektów noclegowych (hotele) na stronie internetowej http: // lwów .travel oraz określenie zakresu praw i obowiązków użytkowników, a także operatora hotelowego, rozliczenie stosunków między nimi w momencie rezerwacji usług wymienionych na stronie internetowej.

Klient który odwiedza, przegląda lub korzysta ze strony internetowej i / lub dokonuje rezerwacji uznaje, że przeczytał, zrozumiał oraz się zgodził z następującymi zasadami.

Usługi świadczone na stronie internetowej za pomocą zautomatyzowanej platformy rezerwacji, zarządzane i dostarczane przez Spółkę Obywatelską  "Stowarzyszenie Lwowski Turystyczny Sojusz " są wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego, użytku niekomercyjnego i konsumpcji klientów zgodnie z zasadami oraz warunkami określonymi poniżej.

 1.Terminy:

W niniejszym Regulaminie, następujące terminy mają następujące znaczenie:

1.1.Strona internetowa - strona internetowa o nazwie http://lviv.travel, zawiera zautomatyzowaną platformę rezerwacji.

1.2. Zautomatyzowana platforma rezerwacji lub platforma rezerwacji DESKLINE ™ - program komputerowy, prawo do korzystania którym nadane przez jego właściciela Spółce Obywatelskiej "Stowarzyszenie Lwowski Turystyczny Sojusz" i za pomocą którego udziela się usługi z rezerwacji na stronie internetowej.

1.3. Operator – Spółka Obywatelska "Stowarzyszenie Lwowski Turystyczny Sojusz", upoważniony użytkownik zautomatyzowanej platformy rezerwacji, który zarządza nią na stronie internetowej i udziela usługi rezerwacji.

1.4. Placówka hotelu lub hotel - instytucja, która świadczy usługi w zakresie rezerwacji i zakwaterowania tymczasowego, informacja o której, który jest umieszczona na stronie internetowej.

1.5. Gość lub klient – odwiedzający strony internetowej, użytkownik zautomatyzowanej platformy rezerwacji, któremu udziela się usługi rezerwacji.

2. Usługi rezerwacji i porządek ich nadawania

2.1. Za pomocą strony internetowej operator zapewnia klientom online listę obiektów hotelowych miasta Lwowa.

2.2. Strona z informacją o obiektach hotelowych są napełniane, zmieniane, sprecyzowane, zaktualizowane i / lub skorygowane przez same obiekty hotelowe. Operator nie ponosi osobistej odpowiedzialności za prawdziwość danych, zamieszczonych przez hotele, oraz za naruszenie praw osób trzecich, które powstają w związku z takim zamieszczeniem, w oparciu o ustalone w umowie zobowiązania pomiędzy operatorem i obiektami hotelowymi. Hotele posiadają dostęp do online systemu «Web Client» dla napełniania, zmiany, wyjaśnienia, aktualizacji i / lub skorygowania informacji i są w pełni odpowiedzialne za aktualizację danych na temat cen, dostępności i innych informacji wyświetlanych na stronie internetowej.

2.3. Strona internetowa nie jest i nie powinien być traktowany jako rekomendacja lub aprobata dla korzyści (jakości, poziomu usług, warunków lub rankingu) jakiego-kolwiek z zaproponowanych hoteli.

2.4. Usługi rezerwacji na stronie internetowej udzielane są on-line, przez pocztę internetową, oraz, jeśli to konieczne, przez telefon.

2.5. Podczas dokonywania rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej klient wchodzi w bezpośrednie relacje umowne z obiektem hotelowym. Od momentu dokonania rezerwacji operator działa jedynie jako pośrednik między klientem a hotelem, przekazując szczegóły zamówienia do odpowiedniego obiektu hotelowego i wysyłając potwierdzenie elektroniczne dla klienta w imieniu obiektu hotelowego.

2.6. Usługi rezerwacji na stronie internetowej są tylko dla indywidualnego, niekomercyjnego użytku. Każdy odwiedzający stronę internetową i / lub klient nie ma prawa do odsprzedaży, wykorzystywania, kopiowania, monitorowania, wyświetlania, pobierania lub odtwarzania jakiej-kolwiek części treści lub informacji, oprogramowania, produktów lub usług dostarczonych na stronie internetowej w dla komercyjnego albo konkurencyjnego celu bądź działalności.

3. Poufność i przetwarzanie danych osobowych klienta

Dokonując rezerwacji na stronie internetowej, klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych personalnych Spółce Obywatelskiej "Stowarzyszenie Lwowski Turystyczny Sojusz", kod rejestracyjny przedsiębiorstw 38627056, w Bazie danych personalnych "Klienci platformy rezerwacji DesklineTM» (dalej – Baza danych personalnych), właścicielem której jest Spółka Obywatelska "Stowarzyszenie Lwowski Turystyczny Sojusz" (dalej - Właściciel danych personalnych), na takich warunkach:

3.1. Cel przetwarzania danych personalnych w Bazie danych personalnych:

Zapewnienie realizacji stosunków w branży rezerwacji i udzielania hotelowych usług (usługi zakwaterowania tymczasowego).

Cele przetwarzania danych osobowych w Bazie danych personalnych:

- udzielenie obiektom hotelowym, które zapewniają usługi z zakwaterowania tymczasowego, informacji o klientach – odbiorców ich usług – niezbędnej w przypadku rezerwacji i dalszego zakwaterowania takich gości;

- wykonanie ustawionych przez ustawodawstwo Ukrainy gwarancyjnych oraz innych zobowiązań dla gości - konsumentów usług hotelowych;

- wprowadzenie statystyki dotyczącej pytań stosowania przez gości z systemu rezerwacji DesklineTM;

- Zapewnienie Gościom informacji na temat usług hotelowych;

- wykonanie wymagań ustawodawstwa w dziedzinie ochrony konsumentów;

- wykonanie innych wymagań obowiązującego ustawodawstwa Ukrainy.

3.2. Skład i ilość danych osobowych, które mogą być zawarte w Bazie danych personalnych:

- Imię, nazwisko, ojcostwo, data urodzenia gościa;

- Seria i numer paszportu gościa (wewnętrznego - dla obywateli Ukrainy, zagranicznego - dla obcokrajowców);

- Adres zamieszkania i / lub rejestracji klienta;

- Informacja na temat karty płatniczej gościa, niezbędna do obliczenia rezerwacji / zakwaterowania;

- Czas przyjazdu / wyjazdu gościa do / z hotelowego obiektu;

- numer telefonu, adres e-mail gościa;

- Lista oraz dane kontaktowe osób towarzyszących gościa, w tym dzieci.

3.3. Okres przechowywania danych osobowych, w Bazie danych personalnych

Dane osobowe w Bazie danych osobowych przechowuje się przez okres niezbędny do osiągnięcia powyższych celów i zadań przetwarzania takich danych, ale nie mniej niż 10 lat. Dane osobowe mogą być zniszczone po ukończeniu okresu przechowywania lub w przypadkach określonych przez obowiązujące ustawodawstwo Ukrainy.

3.4. Procedura rozpowszechniania danych osobowych

Dane osobowe, zebrane przez Właściciela danych osobowych do Bazy danych personalnych mogą być udostępniane (przekazany) przez niego w celach określonych w pkt 3.1 obiektom hotelowym (dalej - Administratorzy danych osobowych) na rzecz osób trzecich, którym Właściciel danych osobowych jest zobowiązany do dostarczenia danych osobowych konsumentów na mocy obowiązującego prawa (organy władzy państwowej oraz samorządu lokalnego, uprawnionych do kontroli przestrzegania praw konsumentów, etc.), oraz następcy Właściciela danych osobowych w przypadku jego reorganizacji.

3.5. Procedura korzystania z danych osobowych i obrona danych osobowych

3.5.1. Dane osobowe i zebrane do Bazy danych personalnych będą wykorzystywane przez Właściciela danych osobowych i obiekty hotelowe - Administrator danych osobowych - jedynie w celu i celów określonych w pkt 3.1, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.

3.5.2. Wykorzystywanie danych osobowych przez pracowników Właściciela danych osobowych będą realizowane zgodnie z ich zobowiązaniami pracowniczymi.

3.5.3. Właściciel danych osobowych i Administrator danych osobowych będą podejmować niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem do nich stron trzecich.

3.5.4. Właściciel danych osobowych i Administrator danych osobowych będą prowadzić działania z danymi osobowymi, niezbędne do realizacji celów i zadań określonych w pkt 3.1, w tym (ale nie tylko):

- przetwarzanie w całości lub w części w systemie informacyjnym (zautomatyzowanym) i / lub w plikach danych osobowych;

- zbieranie w zakresie niezbędnym dla potrzeb i celów określonych w pkt 3.1;

- Rejestracja, przechowywanie, adaptacja, wykorzystywanie, depersonalizacja informacji;

- Przechowywanie danych osobowych w terminie określonym w pkt 3.3;

- zniszczenie danych osobowych po upływie terminu ich przechowywania.

3.6. Procedura dostępu do danych osobowych

3.6.1. Dostęp do danych osobowych zgromadzonych przez Właściciela danych osobowych w Bazie danych osobowych odbywa się zgodnie z Ustawą Ukrainy "O ochronie danych osobowych".

3.7. Prawa gościa jako podmiotu danych osobowych

Zgodnie z art 8 Ustawy Ukrainy "O ochronie danych osobowych" podmiot danych osobowych ma prawo:

3.7.1. Wiedzieć o źródle kolekcji, lokacji swoich danych osobowych, celu ich przetwarzania, lokalizacji lub zamieszkania (pobytu) Właściciela lub Administratora danych osobowych lub udzielić odpowiednie wskazówki, dotyczące uzyskania tej informacji dla uprawnionych osób, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie;

3.7.2. otrzymywać informację na temat warunku udzielenia dostępu do danych osobowych, w tym informacji na temat osób trzecich, którym przekazywane są jego dane osobowe;

3.7.3. dostępu do swoich danych osobowych;

3.7.4. otrzymywać nie później niż trzydzieści dni od dnia otrzymania wniosku, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, odpowiedź czy jego dane osobowe są przetwarzane, oraz odbierać treści tego rodzaju danych osobowych;

3.7.5. przedstawić uzasadnione wymagania Właścicielowi danych osobowych o sprzeciwie do przetwarzania swoich danych osobowych;

3.7.6. przedstawić uzasadniony wymaganie, dotyczące zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych przez Właściciela i Administratora danych osobowych, jeżeli dane te są przetwarzane nielegalnie lub nie są wiarygodne;

3.7.7. do ochrony swoich danych osobowych przed bezprawnym przetwarzaniem i przypadkowej utraty, zniszczenia, uszkodzenia przez umyślne zatajenie, niedostarczenie lub nieterminowe dostarczanie oraz do ochrony od udzielania informacji, która jest nieprawdziwa lub zniesławia honor, godności i biznesową reputację osoby;

3.7.8. kierować skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Organu uprawnionego lub sądu;

3.7.9. stosować środki ochrony prawnej za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;

3.7.10. wnosić ostrzeżenia dotyczące ograniczenia prawa na przetwarzania swoich danych osobowych w podczas udzielenia zgody;

3.7.11. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

3.7.12. znać mechanizm automatycznego przetwarzania danych osobowych;

3.7.13. do ochrony przed zautomatyzowaną decyzją, która ma konsekwencje prawne dla niego.

3.8. Gość zgadza się udzielić Spółce Obywatelskiej "Stowarzyszenie Lwowski Turystyczny Sojusz" zgodę (zezwolenie) na rozpowszechnianie (dystrybucji, realizacji, transferu) jego (gościa) danych osobowych, przez nią zebranych, nie informując go o takim rozpowszechnieniu, w przypadku, jeśli jego dane osobowe, w granicach określonych w pkt 3.2 niniejszej umowy i zasięgu, będą przekazywane przez Spółkę Obywatelską "Stowarzyszenie Lwowski Turystyczny Sojusz" w celach określonych w pkt 3.1 obiektom hotelowym - Administratorom danych osobowych i / lub osobom trzecim, którym Spółka Obywatelska "Stowarzyszenie Lwowski Turystyczny Sojusz" jako Właściciel danych osobowych zobowiązana jest do nadania danych osobowych konsumentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi (organy władzy państwowej i samorządu lokalnego uprawnione do kontroli przestrzegania praw konsumentów, etc.), oraz swoim następcom w przypadku jej reorganizacji.

3.9.Raportowanie o działaniach z danymi osobowymi gościa, które Spółka Obywatelska "Stowarzyszenie Lwowski Turystyczny Sojusz" jako Właściciel danych osobowych jest zobowiązana do udzielenia gościu jako podmiotowi danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych", zobowiązuje się do wręczenia gościowi osobiście ręcznie, albo skierować odpowiednio do zaznaczonych przez gościa danych kontaktowych.

4. Taryfy oraz gwarancja najlepszej ceny

4.1.Wszystkie ceny za miejsce zakwaterowania na stronie internetowej wymienione są za cały termin pobytu. Przy rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej żadnej dodatkowej opłaty nie pobiera się.

4.2. Obiekt hotelowy ustawia na stronie ten sam lub niższy koszt swoich usług niż na innych platformach rezerwacji.

5. Płatności internetowe

5.1. Jeśli to możliwe, niektóre obiekty hotelowe oferują opcję (w całości lub w części, zgodnie z zasadami płatności obiektu hotelowego) zapłacić za rezerwację bezpośrednio podczas rezerwacji przez bezpieczny płatności internetowe (w zależności od wsparcia tej funkcji przez bank gościa). Bezpieczna płatność realizuje się za pośrednictwem systemu płatności stron trzeciej bezpośrednio z karty kredytowej / debetowej gościa lub konta bankowego gościa na rachunek obiektu hotelowego.

5.2.Obiekt hotelowy ma prawo według własnych warunków rezerwacji i rezygnacji do prze autoryzacji karty kredytowej klienta.

6. Rezygnacja z zamówienia.

6.1. rezerwując numer w hotelu, gość akceptuje i zgadza się z porządkiem anulowania zamówień, zasadami obowiązującymi w przypadku nie pojawienia się, z wszystkimi dodatkowymi warunkami i zasadami udzielania usług hotelowe hotelowych obiektem hotelowym, w tym usług i / lub produktów oferowanych w hotelu (reguły i warunki nadania usług hotelowych można uzyskać od hotelu).

6.2.Warunki anulacji i działania w przypadku nie pojawienia się, zawarte w e-mailu potwierdzającym i zależą od wybranego okresu tymczasowej lokalizacji klienta i warunkach obiektu hotelowego.

6.3.Obiekt hotelowy ma prawo do nałożenia kary za anulowanie rezerwacji, zgodnie z warunkami ustalonymi przez zasady usług hotelowych w odpowiednim hotelu.

7.Dalsza korespondencja i komunikacja.

7.1.Wypełniając formularz, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości email (przed zakwaterowaniem do hotelu) z informacją o zarezerwowanych przez niego usługach i niektórych informacjach oraz propozycjach, liście wydarzeń w mieście w wybranym terminie, itp, dotyczące się jego rezerwacji, a także e-mailu (po wymeldowaniu) z życzeniem wypełnić formularz z prośbą o opinię o hotelu i miasto Lwów.

7.2.W przypadku pojawienia się problemów technicznych dotyczących realizacji rezerwacji, w tym nieotrzymania potwierdzenia rezerwacji, awarii systemu podczas rezerwacji itp, użytkownik zwraca się do operatora zgodnie z kontaktami, które są na stronie internetowej.

8. Ranking i recenzje gości

8.1. Ranking obiektów hotelowych formuje się na stronie internetowej za pomocą systemu niezależnego w oparciu o informacje uzyskane automatycznie z innych stron internetowych, które oferują usługi rezerwacji hotelu. Ani operator, ani obiekty hotelowe nie mają żadnego wpływu na ten ranking.

8.2. Każdy gość i / lub wszelkie inne osoby odwiedzające stronę internetową mogą zostawić opinię o obiekcie hotelowym na odpowiedniej stronie z informacjami o nim z celem informowania potencjalnych klientów o poziomie obsługi i jakości hotelu.

8.3.Operator zastrzega sobie prawo do adaptacji, odmowy w rozmieszczeniu lub usunięcia opinii na własny rozsądek. Opinie gości stosowane przez operatora i / lub osoby trzecie tylko w celach badawczych i nie mogą być używane do tworzenia żadnych ofert komercyjnych, zaproszeń lub zachęty.

9.Odpowiedzialność.

9.1.Operator jest odpowiedzialny tylko za bezpośrednią, faktyczną szkodę wyrządzoną gościowi w procesie świadczenia usług rezerwacji na stronie internetowej na podstawie i zgodnie z obowiązującym Ustawodawstwem Ukrainy.

9.2.Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

9.2.1. wiarygodność danych, które hotele umieszczają, i za naruszenia praw osób trzecich, powstałych w związku z takim umieszczeniem;

9.2.2. Jakość usług hotelowych, udzielanych przez obiekty hotelowe;

9.2.3. jaką-kolwiek szkodę wynikającą z użycia, niemożności skorzystania lub przerwy w pracy strony internetowej;

9.2.4. jaką-kolwiek szkodę wynikającą z błędów, nieostrożnych i / lub zamierzonych działań, w tym nielegalnych, gościa, obiektu hotelowego i / lub osób trzecich zaangażowanych w świadczenie usług hotelowych.

10.Własność Intelektualna

10.1. Cały zakres praw własności intelektualnej posiadanych na zautomatyzowaną platformę rezerwacji należą kompanii Feratel (Republika Austrii).

10.2. Operator ma tylko prawa do używania zautomatyzowanej platformy rezerwacji, które zostały dostarczone mu przez kompanię Feratel przez umowy.

11. Inne przepisy

11.1.Świadczenie usług rezerwacji na stronie internetowej jest regulowane i podlega Ustawodawstwu Ukrainy. Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu oraz w związku ze świadczeniem usług w zakresie rezerwacji, w przypadku ich nierozwiązania drogą negocjacji, powinny być rozstrzygnięte wyłącznie przez sąd Ukrainy, według jurysdykcji sądu, określoną przez ustawodawstwo Ukrainy.

11.2. W przypadku nieprzestrzegania tych przepisów ustawodawstwu Ukrainy, w tym też, w wyniku zmian do ostatniego, obowiązują przepisy ustawodawstwa Ukrainy.